Spółki osobowe, a kapitałowe

Spółka jest formą prawną funkcjonowania przedsiębiorstw w Poslce. Podmioty te dzielą się na spółki osobowe (spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne) oraz spółki kapitałowe (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne).

Spółki osobowe to spółki prawa handlowego, które we własnym imieniu nabywają nieruchomości, prawa rzeczowe oraz inne zobowiązania. Mogą też pozywać i być pozwane oraz prowadzić przedsiębiorstwo pod własną firmą. Nie posiadają jednak osobowości prawnej.
W spółkach osobowych ważną rolę odgrywa osobowy skład wspólników oraz ich indywidualne cechy.

Spółki kapitałowe posiadają kapitał zakładowy, osobowość prawną oraz własny majątek oddzielony od majątku wspólników. Za swoje zobowiązania spółka ponosi odpowiedzialność w sposób nieograniczony całym swoim majątkiem. Wspólnicy z kolei są zwolnieni z odpowiedzialności za długi spółki. W spółce kapitałowej najważniejszą kwestię stanowi jej kapitał.