Czym jest kapitał spekulacyjny?

Kapitał spekulacyjny jest kapitałem inwestorów, którzy nastawieni są na krótkoterminowe lokowanie swoich funduszy w aktywa, które mogą przynieść ponadprzeciętny zysk. Spekulacja polega tutaj na tym, że formułowane są oczekiwania dotyczące przyszłych zmian cen w wybranych instrumentach finansowych przy jednoczesnej akceptacji ponadprzeciętnego ryzyka.

Kapitał najczęściej lokowany jest w instrumenty pochodne, które umożliwiają stosowanie dźwigni finansowej. Przy takim założeniu wpłacając mały procent wartości nominalnej instrumentu finansowego można handlować. Pozwala to właścicielom kapitału spekulacyjnego zajmowanie większych pozycji i osiąganie zwielokrotnionej stopy zwrotu.

Kapitał spekulacyjny może być również używany do próby celowego oddziaływania na ceny instrumentów finansowych oraz przeprowadzania ataków spekulacyjnych.