Siedziba spółki

Więcej przydatnych informacji znajdziesz na naszej stronie głównej!

Niezbędne by zarejestrować spółkę jest określenie jej siedziby. Element ten powinien być zawarty w umowie spółki przez wspólników spółki z o.o..

Jak rozumieć termin „siedziba spółki”?

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, w której organ zarządzający ma swoją siedzibę chyba, że inaczej jest ujęte w statucie lub co innego wynika z ustawy. Miejscowością nie jest tylko miasto. Miejscowość jest pewnym określonym terenem zabudowanym i zamieszkanym przez ludność, który może zostać wyodrębniony geograficznie. Może to być w istocie miasto, wieś lub jakaś osada.

W praktyce w umowie spółki często pojawia się zdanie „siedzibą spółki jest miasto X”. Jednak możliwe jest, aby umieścić siedzibę miejscowości, która nie jest miejscem sprawowania zarządu, jednak konieczne jest wprowadzenie pewnych zapisów w umowie spółki.

Warto pamiętać, że zmieniając siedzibę spółki należy powiadomić o tym Krajowy Rejestr Sądowy.