Pasywa w przedsiębiorstwie

Pasywa to źródła pochodzenia majątku przedsiębiorstwa. Dzielą się na kapitały (fundusze) własne oraz kapitały (fundusze) obce. Istotne jest, aby aktywa zgadzały się z sumą pasywów. Pozwala to kontrolować sytuację, że aktywa miały swoje źródło pochodzenia w pasywach – mowa o równowadze finansowej.

Czynniki wpływające na podział pasywów:
– źródło pochodzenia;
– fakt, czy pozostają trwale (kapitały własne) czy przejściowo w dyspozycji przedsiębiorstwa;
– według zapadalności (zobowiązania długo- i krótkoterminowe).