Którą formę prowadzenia działalności wybrać ?

W życiu wielu z nas pojawia się moment, kiedy decydujemy się na założenie własnego biznesu. Jednym z najczęściej zadawanych pytań jest: Która z form prowadzenia działalności gospodarczej będzie najbardziej odpowiednia? Odpowiedź jest bardzo istotna, ponieważ to właśnie od formy, którą wybierzemy zależeć będzie np. odpowiedzialność za zaciągnięte zobowiązania.

  • Indywidualna działalność gospodarcza – jest to jedna z najprostszych i najczęściej wybieranych form, którą prowadzi jedna osoba fizyczna. Należy pamiętać, że wybierając ten sposób prowadzenia działalności za wszystko odpowiadamy własnym majątkiem oraz, że niektóre rodzaje działalności wymagają specjalnych zezwoleń, licencji. Rejestracja przedsiębiorstwa jest prosta, dokonuje się jej w Urzędzie Gminy właściwym ze względu na nasze miejsce zamieszkania, gdzie składamy wypełniony wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Następnie składamy wniosek o REGON, zakładamy konto bankowe, wyrabiamy pieczątkę oraz zgłaszamy spółkę w ZUS.
  • Spółka cywilna – powstaje na podstawie umowy wspólników, która powinna być sporządzona na piśmie. Wszyscy wspólnicy są zobowiązani do prowadzenia spraw spółki, a za jej zobowiązania wspólnicy odpowiadają swoim majątkiem. Wspólnicy uprawnieni są do równego udziału w zyskach i stratach (o ile w umowie nie określono inaczej)
  • Spółka jawna – powstaje na skutek zawarcia umowy pomiędzy wspólnikami, która musi zostać zawarta na piśmie. Najważniejszym elementem o którym trzeba pamiętać jest wpis do KRS. Uprawnienia i zobowiązania do prowadzenia firmy ma każdy z wspólników, a za zobowiązania odpowiadają własnym majątkiem.
  • Spółka partnerska – spółka osobowa, tworzona jest w celu wykonywania wolnego zawodu. Partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne, uprawnione do wykonywania wolnych zawodów. Umowa spółki musi być zawarta na piśmie, a firma zaczyna istnieć w momencie wpisania jej do KRS. Za zobowiązania odpowiadają wszyscy partnerzy, jednak partner nie ponosi odpowiedzialności za zaniechania innego wspólnika.
  • Spółka komandytowa – spółka osobowa, która powstaje na skutek wpisu do KRS, który jest poprzedzony zawarciem umowy w formie aktu notarianego. Umowa może zostać zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy. Za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. Spółkę reprezentują komplementariusze, a komandytariusz może reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik.
  • Spółka komandytowo – akcyjna – powstaje na skutek wpisu do KRS, jest on poprzedzony aktem notarialnym. Jeden wspólnik odpowiada bez ograniczeń (komplementariusz), natomiast komandytariusz nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania firmy. W tej jednostce gospodarczej musi istnieć kapitał zakładowy (minimum 50 000 zł)
  • Spółka z ograniczona odpowiedzialnością – spółka kapitałowa, powstaje na skutek zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, a następnie musi być zgłoszona do KRS. Musimy pamiętać, że za zobowiązania spółki mogą odpowiadać członkowie jej zarządu w przypadku bezskuteczności egzekucji z majątku spółki, jeśli nie zgłosili w odpowiednim czasie wniosku o upadłość podmiotu gospodarczego. W spółce musi istnieć kapitał zakładowy, a wartość nominalna nie może być niższa niż 50 zł. Sprawy firmy podlegają zarządowi.
  • Spółka akcyjna – spółka kapitałowa, konieczne jest sporządzenie statutu w formie aktu notarialnego, a następnie wpis do KRS. Wymagany jest kapitał zakładowy w wysokości min. 100 000 złotych. Za zobowiązania odpowiedzialność ponosi spółka , a zyski dzielone są zgodnie z liczbą posiadanych akcji. Organami są zarząd, rada nadzorcza oraz walne zgromadzenie.