Aktywa w przedsiębiorstwie

Aktywa są to kontrolowane przez firmę zasoby majątkowe o określonej wartości, które powstały w wyniku przeszłych zdarzeń i w przyszłości spowodują wpływ określonych korzyści ekonomicznych do firm.

Aktywa dzieli się na dwie grupy, ze względu na okres ich realizacji. Aktywa trwałe od nietrwałych różni termin realizacji. W przypadku trwałych wynosi on więcej niż 12 miesięcy, przy nietrwałych jest krótszy niż rok.

W ramach tych grup należy ująć aktywa według postaci, w jakiej występują:
Majątek trwały, aktywa trwałe:
 – wartości niematerialne i prawne,
– rzeczowy majątek trwały, należności długoterminowe,
– inwestycje długoterminowe,
– długoterminowe rozliczenia międzyokresowe,
Majątek obrotowy, aktywa obrotowe:
– zapasy, rzeczowe aktywa obrotowe,
– materiały,
– produkcja niezakończona (półprodukty i produkcja w toku),
– produkty gotowe (wyroby gotowe, usługi),
– towary,
– należności krótkoterminowe,
Inwestycje krótkoterminowe, w tym np.:
– papiery wartościowe
– środki pieniężne,
– krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.